DORADZTWO ZAWODOWE

OFERTA  dla MŁODZIEŻY, ICH RODZICÓW I NAUCZYCIELI

I . Pomoc młodzieży w kształtowaniu umiejętności planowania kariery życiowej i zawodowej oraz poruszania się na rynku pracy.

 1. Indywidualne poradnictwo zawodowe dla młodzieży ostatnich klas gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z udziałem rodziców):
 • indywidualne badania psychologiczne młodzieży (w tym z odchyleniami w stanie zdrowia), połączone z konsultacjami lekarzy specjalistów przeprowadzanymi w Poradni,
 • porady indywidualne po badaniach,
 • opiniowanie w sprawach:
  • przyjęcia do  ogólnodostępnej szkoły ponadgimnazjalnej kandydatów z ograniczoną   możliwością wyboru kierunku kształcenia i zawodu ze względu na stan zdrowia (dotyczy uczniów gimnazjów ogólnodostępnych, integracyjnych, specjalnych),
  • zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu,
  • objęcia ucznia nauką w  klasie terapeutycznej,
  • młodzieży podejmującej naukę w szkole dla dorosłych,
  • inne opinie dotyczące podopiecznych Poradni.
 • orzekanie o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów z niepełno sprawnościami, zagrożonych niedostosowaniem społecznym i z zaburzeniami zachowania.

2. Zajęcia warsztatowe dla uczniów klas drugich i trzecich gimnazjów ogólnodostępnych, integracyjnych, specjalnych:

 • „Planowanie przyszłości edukacyjno-zawodowej” – klasy trzecie
 • „Samopoznanie i samoocena w kontekście przygotowania do decyzji edukacyjnych i zawodowych” – klasy drugie
 • „Proces podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych” – klasy trzecie
 • „Zawód to mój wybór” – klasy trzecie.

II. Anonimowe poradnictwo szkolne i zawodowe dla uczniów, rodziców i nauczycieli:

 • Porady bez badań – bezpośrednie rozmowy z młodzieżą i rodzicami mające na celu pomoc w wyborze szkoły i zawodu.
 • Punkt informacyjny i poradniczy na Łódzkich Targach Edukacyjnych.
 • Indywidualne konsultacje dla rodzin powracających z zagranicy, szczególnie dla migrujących z terenów wschodnich.

III.  Wspieranie nauczycieli w realizacji zadań w zakresie orientacji i poradnictwa zawodowego:

 • Konsultacje indywidualne na terenie Poradni dla nauczycieli wszystkich typów szkół i innych placówek.
 • Udział w Radach Pedagogicznych gimnazjów i liceów z klasami integracyjnymi i terapeutycznymi (na zaproszenie).

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z PROFESJONALNEGO WSPARCIA DORADCÓW ZAWODOWYCH

POMOC ŚWIADCZYMY NIEODPŁATNIE!

Prosimy o wcześniejsze telefoniczne umawianie terminów