PRELEGENCI

  1. Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu w świetle klasyfikacji DSM-5. Perspektywy i zagrożenia Omówienie podobieństw i różnic pomiędzy nieaktualną już ( jednakże nadal kompatybilną z obowiązującą w Polsce  ICD -10 ) klasyfikacją diagnostyczną DSMIV- TR  a nową klasyfikacją DSM-5  (której odpowiednikiem w naszym kraju będzie obecnie tworzona i weryfikowana ICD-11) wraz  z ich praktycznymi implikacjami, które z jednej strony porządkują sposób oceny funkcjonalnej pacjenta, dając nadzieję na lepsze dostosowanie wytycznych w zakresie terapii i edukacji dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z drugiej zaś stanowią zagrożenie wyeliminowania części populacji z obowiązującego systemu pomocy. Krótkie omówienie zaburzeń współwystępujących z ASD w świetle nowej klasyfikacji diagnostycznej.
    dr n. med. Anna Rozetti– lekarz specjalizujący się w psychiatrii dzieci i młodzieży, z dodatkowym wykształceniem i doświadczeniem pedagogiczno-terapeutycznym, certyfikowany diagnosta CZR, nauczyciel akademicki, od 1995 roku pracujący z dziećmi ze spektrum autyzmu oraz innymi zaburzeniami neurorozwojowymi. Afiliacja: NAVICULA – Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu, Szpital im. Babińskiego i Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz IPiN w Warszawie.

2.”Osoba z autyzmem a szkolna rzeczywistość – jak wiedza o autyzmie może pomóc tworzyć rzeczywistość przyjazna dla innych uczniów”.

dr Magdalena Skotnicka – Chaberek – lekarz, psycholog, terapeuta poznawczo – behawioralny i certyfikowany superwizor – dydaktyk terapii poznawczo – behawioralnej. Od 2012 roku pełni funkcję przewodniczącej zarządu Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo – Behawioralnej. Jest założycielem i dyrektorem Centrum Neurorehabilitacji im. Zofii i Józefa Dziurkowskich. Prywatnie jest mamą małego Jasia.

3.„ Rodzina z dzieckiem/ z dziećmi ze spektrum autyzmu. Specyfika. Szczególne wyzwania i zasoby”

Violetta Ambroziak – Krzysztofowicz – lekarz – Psychiatra dzieci i młodzieży, psychoterapeutka S.N.P. i Sekcji Naukowej Terapii Rodziny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz superwizor tego Towarzystwa.

4. „Jak rozwijać komunikację dziecka?”

Prezentacja sposobów wspierania komunikacji dziecka, zabawy rozwijające kompetencje komunikacyjne, wykorzystanie sytuacji dnia codziennego w rozwijaniu umiejętności komunikacji, tworzenie kreatywnych zabawek.

Małgorzata Bogdańska – psycholog, pedagog specjalny, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju. Od 2006 r. pracuję z dziećmi z autyzmem. Uczestniczyła w szkoleniach dotyczących pracy z dziećmi autyzmem. Obecnie pracuję jako nauczyciel w klasach I-III dla uczniów z autyzmem.

5. „ Zaburzenia mowy u dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera”

Zaburzenia mowy w kryteriach diagnostycznych autyzmu. Specyfika i charakterystyka zaburzeń rozwoju mowy dzieci z autyzmem. Kształtowanie systemu językowego wysokofunkcjonujących dzieci i młodzieży z autyzmem. Kompetencje i dysfunkcje komunikacyjne osób z zespołem Aspergera.

 Dobrosława Borowska – pedagog specjalny, neurologopeda, od wielu lat pracuje z dziećmi z autyzmem, prowadzi rewalidację mowy i zajęcia terapii pedagogicznej.

6. „Terapie wspierające rozwój dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera – treningi słuchowe, treningi doskonalące koncentrację”.

 Czego możemy oczekiwać od terapii wspierających, jak wykorzystywać nowoczesne technologie w terapii dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, kiedy po nie sięgać? Indywidualna Stymulacja Słuchu Johansena, Trening Słuchowy metodą Tomatisa, Trening koncentracji i uwagi Play Attention, Interaktywny Metronom, Metoda Warnkego.

Agnieszka Jakubowska – psycholog, oligofrenopedagog, terapeuta metody Tomatisa, 16-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi z deficytami.

Beata Bugalska- Barszczak – logopeda, psycholog, terapeuta metody Tomatisa, 18-letnie doświadczenie zawodowe w pracy terapeutycznej z dziećmi.
7. „ Doświadczenia zmysłowe dzieci z autyzmem”.

Agnieszka Sienkiewicz – oligofrenopedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej od 2009 roku, pracuje w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 z osobami upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim, prowadzi zajęcia z zakresu terapii SI w zespołach rewalidacyjno – wychowawczych i dla uczniów z autyzmem.

8. „Dostosowanie procesu edukacyjnego do indywidualnych możliwości dziecka z zespołem Aspergera i autyzmem”.

 – jak pracować z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi ?

– co ma wpływ na rozwój edukacyjny ucznia z autyzmem ?

– jak wspierać, aby dziecko mogło rozwijać swoje mocne strony ?

Małgorzata Kurek – pedagog, oligofrenopedagog, logopeda, surdologopeda, terapeuta integracji sensorycznej, od wielu lat zajmuje się w diagnozą i prowadzeniem terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Anna Zatorska – psycholog, wieloletnie doświadczenie w diagnozowaniu dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, przewodnicząca zespołu orzekającego, prowadzi szkołę dla rodziców i nauczycieli.

 9.  „Prawidłowe żywienie dzieci”.

Nieprawidłowe nawyki żywieniowe. Candida, clostridium, co to takiego? Zespół cieknącego jelita. Wpływ diety na funkcjonowanie dzieci. Jak wprowadzić dietę bezcukrową, bezkazeinową i bezglutenową. Produkty zakazane w w/w dietach.

Anna Samosiej – Ponad dwudziestoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Oligofrenopedagog, informatyk, koordynuje pracę Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci, prowadzi zajęcia terapii pedagogicznej głównie dla dzieci z autyzmem, pasjonatka zdrowego sposobu odżywiania.
10.„TUS- trening umiejętności społecznych dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera w oparciu o teorię umysłu”.

Warsztaty przybliżające procesy czytania w umyśle, prezentujące m.in. ćwiczenia:

– wspierające rozwój umiejętności rozumienia emocji,

– rozwijające umiejętność rozumienia stanów wiedzy (spostrzeżenia, wiedza, przekonania),

– kształcące umiejętność zabawy w udawanie

Marta Mozga– pedagog specjalny, logopeda, w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 prowadzi zajęcia rewalidacji mowy, ukończyła kursy i szkolenia z zakresu terapii dzieci z autyzmem. .

11. Tworzenie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego dla ucznia z autyzmem i zespołem Aspergera.

Jak pisać, aby efektywnie wspierać rozwój dziecka z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.     Analiza wielospecjalistycznych diagnoz dziecka, diagnoza umiejętności, formułowanie celów oraz ocena efektywności podejmowanych działań.

Anna Stępniak-Petryniak – oligofrenpedagog, terapeuta integracji bilateralnej

Iwona Stawowska – psycholog, oligofrenopedagog, przewodniczacąca zespołu

orzekającego, wieloletnie doświadczenie w diagnozowaniu dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wicedyrektor Secjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi.

12. „Doświadczenia zmysłowe dzieci z autyzmem w kontekście terapii integracji sensorycznej”.

– prelekcja dotyczy wyzwań stojących przed dzieckiem z autyzmem w kontekście radzenia sobie z informacjami zmysłowymi; najbardziej charakterystycznych trudności doświadczanych w tym obszarze; przeglądu badań o tej tematyce; wskazań terapeutycznych i niebezpieczeństw wynikające z przeciążenia sensorycznego

– warsztat dotyczy doświadczeń zmysłowych; najbardziej charakterystycznych trudności doświadczanych w tym obszarze przez osoby z autyzmem oraz aspektów terapeutycznych

Maja Waleczko – psycholog, oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej w Navicula Centrum

Anna Torzewicz – psycholog, terapeuta integracji sensorycznej w Navicula Centrum, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju.

13. „QEEG i neurofeedback w rehabilitacji dzieci z autyzmem”

Nina Pawełczyk– pedagog, neuroterapeuta, terapeuta zaburzeń uwagi słuchowej i wyższych funkcji słuchowych (Terapia Tomatisa i Johansena, ATS Neuroflow) oraz diagnosta w zakresie QEEG, dającego możliwość niezależnej oceny deficytów funkcjonalnych zapisu EEG. Zajmuje się również diagnozowaniem trudności o charakterze neuropsychologicznym na podstawie QEEG i wyznaczaniem celów terapii neurofeedback Na co dzień pracuje z dziećmi z ASD i innymi zaburzeniami rozwoju w Navicula Centrum.

14.Wolontariat Koleżeński „Mary i Max” – program wsparcia rówieśniczego dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

 Celem prezentacji jest przedstawienie wolontariatu koleżeńskiego jako nowoczesnej formy wsparcia osób z autyzmem w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami i spędzaniu czas wolnego. Omówiony zostanie program Wolontariatu Koleżeńskiego „Mary i Max”, realizowany od kilku lat w Warszawie, a od roku również na terenie Łodzi i Lublina.

Mateusz Płatos – psycholog, Prezes Stowarzyszenia Innowacji Społecznych „Ukryty Potencjał” i koordynator Wolontariatu Koleżeńskiego „Mary i Max”; doktorant na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od wielu lat zajmuje się wdrażaniem wsparcia rówieśniczego dla osób z autyzmem w Polsce.

Kinga Wojaczek – psycholożka, W-ce Prezes Stowarzyszenia Innowacji Społecznych „Ukryty Potencjał”, współtwórczyni programu Wolontariatu Koleżeńskiego „Mary i Max”, doktorantka na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.