MISJA I WIZJA

MISJA

Nasza Poradnia obejmuje swoim działaniem powiat łódzki i powiaty wskazane przez władze oświatowe. Jesteśmy zespołem specjalistów i doradców oferujących wszechstronną, interdyscyplinarną pomoc. Popularyzujemy wiedzę psychologiczną, pedagogiczną i socjologiczną przyczyniającą się do kształtowania środowiska bardziej sprzyjającego realizacji potrzeb osób niepełnosprawnych. Nasze działania adresujemy szczególnie do dzieci i młodzieży z odchyleniami w stanie zdrowia, niepełnosprawnej, do rodziców, nauczycieli, pedagogów, wychowawców. Działamy tak, aby znaleźć optymalne rozwiązanie problemu klienta i współpracujemy w sposób partnerski z rodzicami, placówkami oświatowymi, instytucjami, stowarzyszeniami i innymi specjalistami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży.
w naszej pracy kierujemy się zasadami humanizmu:
– dobrem dziecka i poszanowania jego praw,
– poszanowaniem praw i kompetencji rodziców,
– akceptacją klienta, wyrażająca się zrozumieniem i nawiązaniem bezpiecznego i profesjonalnego kontaktu.
Nasz główny cel – pomoc klientowi – osiągamy podejmując działania profilaktyczne, diagnostyczne, doradcze i terapeutyczne. Odpowiadając na potrzeby dzieci i młodzieży z odchyleniami w stanie zdrowia i niepełnosprawnej pomagamy zmniejszyć stopień dysfunkcjonalności poprzez:
– wspieranie rozwoju z wykorzystaniem potencjału tkwiącego w kliencie,
– pomoc w wyborze optymalnej ścieżki edukacyjnej w kontekście przyszłej kariery życiowej.
Zmierzamy do podnoszenia poziomu funkcjonowania jednostki w jej najbliższym środowisku i w społeczeństwie.

WIZJA

Głównym kierunkiem naszego działania jest dążenie do kompleksowej diagnozy obejmującej jej aspekt profilaktyczny, terapeutyczny i optymalizacyjny.  Dążymy do stworzenia takiej bazy materialnej i kadrowej, która umożliwi realizację celów na jak najwyższym poziomie. W swojej pracy odpowiadamy na bieżące i zmieniające się potrzeby środowiska. Rozszerzamy ofertę o działania podnoszące prospołeczną aktywność dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i z odchyleniami w stanie zdrowia, począwszy od wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, aż do momentu ukończenia edukacji.